ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN VERÉPACK LOGISTICS BV

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder “VeRépack,”: VeRépack Logistics BV, Pascalweg 4, 6101 WV te Echt,. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder “product” of “producten”: door VeRepack Logistics BV aangeboden en/of verkochte diensten en geleverde producten.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door VeRépack gedaan aan of aangegaan met derden (hierna “de Opdrachtgever”) alsmede op de uitvoering daarvan.
1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.
1.4 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door VeRépack schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 – Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van VeRépack zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Opdrachtgever gelden als onherroepelijk.
2.2 VeRépack is slechts gebonden indien zij de aanvaarding van het aanbod schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen. VeRépack is bovendien slechts gebonden zoals zij heeft aanvaard.
2.3 Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen binnen 2 werkdagen na de datum van de bevestiging door de Opdrachtgever schriftelijk aan VeRépack te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.4 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden VeRépack niet dan nadat en in zoverre zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3 – Conformiteit
3.1 Alle opgaven door VeRépack van hoeveelheden en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan  VeRépack kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. De Opdrachtgever dient de overeenstemming met door VeRépack opgegeven of met VeRépack overeengekomen hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de producten te controleren. Opgaven van VeRépack betreffende kleuren, gewichten, afmetingen e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.
3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal en aanbiedingen binden VeRépack niet.
3.3 De Opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde producten en de daarbij behorende verpakking, etikettering en andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de Opdrachtgever.

Artikel 4– Gegevens en vrijwaring
4.1 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan VeRépack verstrekte gegevens en informatie. VeRépack is eerst gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien de Opdrachtgever alle door VeRépack verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van VeRépack staan of indien de Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft VeRépack daarnaast het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
4.2 Indien een opdracht uitgevoerd dient te worden naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen van de Opdrachtgever, zal VeRépack de Opdrachtgever hiervoor een separate prijs in rekening brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 In geval van bewerking of verwerking van halffabrikaten van VeRépack door of namens de Opdrachtgever, geschiedt dit met inachtneming van de intellectuele eigendomsrechten van VeRépack en/of derden. De Opdrachtgever staat in voor de nakoming van deze verplichting door de door hem ingeschakelde derden. De Opdrachtgever vrijwaart VeRépack voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit deze bewerking of verwerking en de gevolgen van toepassing van deze bewerkte of verwerkte zaken.
4.4 De Opdrachtgever zal VeRépack alsmede medewerkers van VeRépack voorts vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van VeRépack daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van de Opdrachtgever, de onjuistheid of onvolledigheid van door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens of informatie en/of onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

Artikel 5 – Verwerking Persoonsgegevens
5.1 Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
5.2 Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 6 – Intellectuele eigendom
6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat VeRépack ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan VeRépack.
6.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding van merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van de producten te verwijderen of te wijzigen. De Opdrachtgever zal de producten uitsluitend aanbieden, verkopen en leveren onder het merk, het logo en de verpakking die VeRépack aan de producten heeft toegekend.

Artikel 7 – Prijzen
7.1 Door VeRépack opgegeven of met VeRépack overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de producten en het vervoer daarvan.
7.2 Door VeRépack opgegeven prijzen zijn in Euro, exclusief transportkosten en gelden voor levering af magazijn.
7.3 VeRépack is gerechtigd om voor opdrachten beneden een door VeRépack vastgestelde omvang een toeslag voor order- en administratiekosten in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij VeRépack
geldende regeling.
7.4 VeRépack behoudt zich ten aanzien van nog niet afgeleverde producten het recht voor om verkoopprijzen, kortingen en/of verkoopvoorwaarden te wijzigen in de op de dag van de aflevering geldende prijzen, kortingen en/of verkoopvoorwaarden. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst, voor zover niet reeds feitelijk uitgevoerd, middels een aan VeRépack aangetekende brief te ontbinden binnen 8 dagen na bekendmaking van de wijziging, tenzij de wijziging in zijn voordeel strekt.
7.5 Indien VeRépack nadere werkzaamheden en/of diensten op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd de Opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij VeRépack gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
7.6 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten, valutakoersen, lonen, de prijzen van zaken en/of diensten (al of niet door VeRépack van derden betrokken wijzigen, is VeRépack gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 8 – Levertijd, aflevering en verpakking
8.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht VeRépack niet tot enige schadevergoeding en geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.
De Opdrachtgever is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre VeRépack niet binnen een door de Opdrachtgever gestelde termijn van tenminste gelijk aan de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. VeRépack is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
8.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door VeRépack benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door VeRépack benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
8.3 De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van VeRépack ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door de Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
8.4 De aflevering van de producten geschiedt op het moment dat de producten ten behoeve van de Opdrachtgever zijn afgezonderd. De aflevering van producten zijn voor risico en rekening van de Opdrachtgever, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen.
8.5 VeRépack bepaalt de wijze waarop en door wie de producten worden vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het transport geschiedt voor risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is verplicht de producten terstond na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. De Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een snelle lossing.
8.6 Het laden en lossen alsmede het in-, om- en verpakken is voor rekening en risico van de Opdrachtgever, ook indien VeRépack de Opdrachtgever daarbij behulpzaam is.
8.7 Indien de Opdrachtgever de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang VeRépack zulks wenselijk en/of noodzakelijk acht voor rekening en risico van de Opdrachtgever opgeslagen. VeRépack heeft in dit geval, alsmede bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming zijdens de Opdrachtgever te allen tijde de bevoegdheid, ter keuze van VeRépack, hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.
8.8 VeRépack is niet verplicht om een verzoek van de Opdrachtgever tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat VeRépack daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
8.9 VeRépack is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
8.10 VeRépack bepaalt de wijze waarop de producten worden verpakt. De Opdrachtgever is verplicht leenemballage, hieronder te verstaan pallets, containers, danwel andere materialen die ten doel hebben een goede verzending te waarborgen en niet zijnde verpakkingsmaterialen zoals karton en overige beschermingstrips etc. binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiend uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.
8.11 Indien de Opdrachtgever leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is VeRépack gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits VeRépack deze stappen in haar aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 9 – Overmacht
9.1 Indien VeRépack door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
9.2 Onder overmacht is o.a. te verstaan: extreme weersomstandigheden, brand, wateroverlast, ongeval, ziekte of staking van personeel, gebrek aan grondstoffen, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, door VeRépack onvoorziene problemen bij productie of transport van de producten en de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door VeRépack zijn ingeschakeld.
9.3 Indien VeRépack bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 – Garantie en reclame
10.1 VeRépack staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten in overeenstemming met hetgeen de Opdrachtgever krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door VeRépack geleverde producten als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten, dan zal VeRépack deze gebreken (doen) herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar (doen) stellen, de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van VeRépack. Deze garantie geldt gedurende 6 maanden na de aflevering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van:
– normale slijtage;
– het door (personeel van) de Opdrachtgever niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften, ten aanzien van gebruik en/of opslag;
– onoordeelkundig onderhoud of gebruik door de Opdrachtgever;
– werkzaamheden door derden, montage/installatie of reparatie door derden of door de Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VeRépack;
– de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen;
– naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen van de Opdrachtgever op maat geproduceerde en geleverde producten;
– zaken die door de Opdrachtgever aan VeRépack ter bewerking of uitvoering van een opdracht zijn verstrekt dan wel in overleg met de
Opdrachtgever zijn aangewend;
– door VeRépack van derden betrokken onderdelen/grondstoffen, voorzover deze derden geen garantie aan VeRépack hebben verstrekt;
– het verwerken door de Opdrachtgever van de producten, tenzij VeRépack een bepaalde wijze van verwerken uitdrukkelijk in haar documentatie, brochures e.d. vermeldt dan wel zonder enig voorbehoud schriftelijk heeft toegestaan.
10.3 De Opdrachtgever dient de geleverde producten terstond na ontvangst door of namens hem nauwkeurig te (doen) keuren, op straffe van
verval van ieder recht op reclame en/of garantie. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient terstond op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de Opdrachtgever opleveren.
10.4 Aanspraken uit hoofde van de garantie dienen binnen 8 dagen nadat een gebrek zich voordoet bij aangetekende brief aan VeRépack te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak jegens VeRépack.
10.5 Indien de Opdrachtgever reclameert is hij verplicht VeRépack in de gelegenheid te stellen de producten te (doen) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Opdrachtgever is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van VeRépack te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.
10.6 Retourzending aan VeRépack van verkochte producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- en/of andere instructies van VeRépack. Het transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De producten blijven te allen tijde voor rekening en risico van de Opdrachtgever. VeRépack zal de transportkosten vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming zijdens VeRépack. Verzoeken om retourzendingen die dateren van 30 dagen na factuurdatum worden niet geaccepteerd.
10.7 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Opdrachtgever geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.
10.8 Ieder recht op garantie of reclame vervalt indien de producten door of namens de Opdrachtgever ondeugdelijk of in strijd met door of namens VeRépack gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen dan wel de gebruikelijke maatregelen/ voorschriften niet in acht zijn genomen, alsmede indien de Opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens VeRépack niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
10.9 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.
10.10 Na constatering van een tekortkoming in een product of dienst is de Opdrachtgever verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik, bewerking, verwerking en/of verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
11.1 VeRépack behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat haar vorderingen ter zake van de geleverde en te leveren producten geheel door de Opdrachtgever zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.
11.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is VeRépack gerechtigd de haar toebehorende producten
op kosten van de Opdrachtgever te (doen) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.
11.3 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.
11.4 De Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van VeRépack te bewaren.
11.5 De Opdrachtgever komt jegens VeRépack geen retentierecht op de door VeRépack geleverde producten toe.

Artikel 12 – Pandrecht
12.1 VeRépack heeft een pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die VeRépack uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij op de Opdrachtgever heeft of mocht krijgen. VeRépack heeft het pandrecht en retentierecht jegens een ieder die afgifte van de zaken, documenten en/of gelden verlangt.
12.2 VeRépack kan de in 12.1 bedoelde rechten ook uitoefenen voor hetgeen de Opdrachtgever in verband met voorgaande en/of reeds uitgevoerde opdrachten nog aan VeRépack verschuldigd is.

Artikel 13 – Betaling
13.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van VeRépack te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, in de valuta vermeld op de factuur en uitsluitend op de wijze als op de factuur aangegeven. VeRépack heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.
13.2 VeRépack is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
13.3 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.
13.4 Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en préprocessuele kosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het te innen bedrag met een minimum van € 150,-.
13.5 De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. VeRépack is steeds bevoegd al
het geen zij aan de Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met hetgeen de Opdrachtgever en/of aan de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarden of tijdsbepaling, aan VeRépack schuldig is/zijn.
13.6 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag,
alsmede indien de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Opdrachtgever wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Opdrachtgever gehouden VeRépack hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
13.7 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14 – Annulering en schadeloosstelling
14.1 De Opdrachtgever mag een gegeven order niet annuleren. Indien de Opdrachtgever een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk
annuleert, is hij gehouden aan VeRépack alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van VeRépack en de winstderving door VeRépack, te vermeerderen met BTW, aan VeRépack te vergoeden.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid
15.1 Buiten het bepaalde in artikel 10 heeft de Opdrachtgever jegens VeRépack geen enkele aanspraak wegens gebreken in of met betrekking
tot de door VeRépack geleverde producten. VeRépack is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen personen- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harerzijds.
15.2 VeRépack is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
15.3 VeRépack is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden door gebruik van door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens. VeRépack is evenmin aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen en/of andere zaken.
15.4 Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
15.5 Indien VeRépack op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings-
of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is VeRépack niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds.
15.6 In alle gevallen waarin VeRépack gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, ter keuze van VeRépack, hetzij de factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van VeRépack, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
15.7 Iedere vordering jegens VeRépack, behalve die welke door VeRépack is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
15.8 De Opdrachtgever vrijwaart VeRépack, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door VeRépack van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor VeRépack voortvloeiende kosten.

Artikel 16 – Vertegenwoordiging
16.1 Indien de Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover VeRépack aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

Artikel 17 – Slotbepalingen
17.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. VeRépack en de Opdrachtgever zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
17.2 Alle geschillen tussen VeRépack en de Opdrachtgever zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de Rechtbank te Roermond, een en ander behoudens de dwingende bevoegdheid van een andere Nederlandse rechter en tenzij VeRépack aan een bij voorbijgaan aan dit artikel overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.
17.3 Op alle overeenkomsten die door VeRépack worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.4 De werking van elk internationaal verdrag ter zake van de koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (Convention on the International Sale of Goods 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.